Zdroje 75PS

 

  • Do 75 W
  • Upevnenie na DIN lištu alebo skrutkami
  • Stabilizované výstupné napätie
  • Rozsah výstupných napätí od 4,2 V do 55,2 V
  • Vstup – svorkovnica
  • Výstup – svorkovnica
  • Krytie IP20
  • Krytie pripojovacích svoriek IP00

 

Zdroje sú určené k všeobecnému použitiu na napájanie elektrických a elektronických zariadení jednosmerným napätím v krytých priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu. Výstupné napätie môže byť z rozsahu 4,2 V až 55,2 V. Zdroj je určený pre montáž na DIN lištu, ale je možné ho upevniť aj skrutkami pomocou štandardne dodávaného kúsku DIN lišty ku každému zdroju.

 

Menovité výstupné napätia a príslušné max. výstupné prúdy sú uvedené v tabuľke. Zdroj je chránený proti skratu na výstupe. Pripojenie vstupných a výstupných vodičov je realizované pomocou skrutkových svoriek. Vstupné a výstupné svorky nie sú kryté voči dotyku nebezpečného napätia. Krytie vstupných svoriek musí zabezpečiť odberateľ.

 

 


Tabuľka 1: Technické údaje

 

 
Vstupné napätie 195 - 255 V AC
Pracovná teplota -15 °C až +40 °C
Relatívna pracovná vlhkosť okolia max. 75 % bez kondenzácie
Účinnosť (typická) 85 %
Ochrana proti skratu na výstupe áno – vratná
Tepelná ochrana áno – vratná
Prepäťová ochrana áno, max. 135 % z výstupného napätia
Odolnosť voči prierazu výstup – PE min. 500 V DC
Možnosť prepojenia výstupného
mínus pólu s PE
áno
Možnosť sériového radenia áno
Možnosť paralelného radenia áno
Pracovná frekvencia 25 - 60 kHz
Rozmery 120 × 102 × 48 mm
Hmotnosť 540 g
Elektrická bezpečnosť EN 60950-1:2005/A1:2007
EMC EN 55022-B:2007/A1:2008,
EN 61000-4-2:1995/A1:2001/A2:2002,
EN 61000-4-3:2007, EN 61000-4-4:2005,
EN 61000-4-5:2007, EN 61000-4-6:2008,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11:2005,
EN 61000-6-2:2006,
EN 61000-6-3:2007/A11:2005

 

Dokumenty

 

Prospekt 75PS
Prehlásenie o zhode
 

 Tabuľka 2: Modely zdroja 75PS

 
  Výstupné
napätie
Výstupný
prúd min.
Stabilita Zvlnenie
100 Hz
Šum
75PS04V2/7A.x 4,2 V 7 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS05V/7A.x 5 V 7 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS06V/7A.x 6 V 7 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS06V9/7A.x 6,9 V 7 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS09V/7A.x 9 V 7 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS10V/7A.x 10 V 7 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS12V/6A.x 12 V 6 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS13V8/5A.x 13,8 V 5 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS15V/5A.x 15 V 5 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS16V/4A5.x 16 V 4,5 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS17V/4A.x 17 V 4 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS18V/4A.x 18 V 4 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS20V7/3A5.x 20,7 V 3,5 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS24V/3A.x 24 V 3 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS27V6/2A5.x 27,6 V 2,5 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS48V/1A5.x 48 V 1,5 A <2 % <20 mV <50 mV šš
75PS55V2/1A3.x 55,2 V 1,3 A <2 % <20 mV <50 mV šš
.x – číslo určuje druh pridaných funkcií (viď nižšie)Pridané funkcie na zdroji (označenie .x):

  .1 .2 .3 .4 .5 .6
Svorky výstupného napätia
Signalizácia činnosti zdroja zelenou LED
Zdvojené výstupné svorky
Signalizácia činnosti zdroja napätím 10 V na externých svorkách
Signalizácia činnosti zdroja prepínacím kontaktom relé – galvanicky oddelené
Možnosť odpojiť zdroj externým napätím 10–15 V
Signalizácia celkového preťaženia odberu prúdu zo zdroja – oranžová LED
Funkcie dostupné len pre akumulátorové verzie, t.j. 13V8 a 27V6
Svorky pre akumulátor – nahrádzajú zdvojené výstupné svorky
Obvod akumulátora chránený autopoistkou
Signalizácia prerušenia autopoistky červenou LED
Signalizácia nepripojenia príp. opačného pripojenia batérie červenou LED
Nastavenie prúdu do akumulátora v štyroch stupňoch
Odpájač batérie pri poklese napätia pod stanovenú hranicu – rozpája kladný pól
Signalizácia preťaženia odberu prúdu v obvode akumulátora – oranžová LED

 Popis pridaných funkcií:

 

Funkcia odpájača — Odpájač slúži ako ochrana akumulátora pred jeho hlbokým vybitím. To znamená, že pri poklese napätia na jeho výstupných svorkách pod 10,5 V (21 V), odpojí akumulátor od obvodu (galvanicky odpojí kladný pól). Pri jeho ďalšom poklese by totiž došlo k nevratnému poškodeniu akumulátora a jeho nutnej výmene pričom energia, ktorú je schopný pri tomto napätí ešte dodávať, je už veľmi malá a napätie rýchlo klesá.
— Odpájač pripojí napätie na svorky akumulátora až v prípade, keď je pripojená batéria so správnou polaritou a napätím min. 30 % nominálnej hodnoty.
— Po odpojení akumulátoru počas prevádzky nedôjde k prerušeniu obvodu medzi výstupnými svorkami a AKU svorkami.
— Odpájač prepojí AKU svorky s výstupnými až po zapnutí zdroja.
— Pri vypnutom zdroji a pripojenej batérii je odber zdroja približne 10 µA.
— Pri výpadku siete drží odpájač prepojené svorky AKU s výstupnými, až pokiaľ neklesne napätie pod hranicu pri 13V8 zdroji na 10,5 V a pri 27V6 zdroji na 21 V – potom obvod rozpojí.
— Na opätovné zopnutie je potrebný nábeh zdroja.
— Pri prekročení odberu celkového prúdu, t.j. prúdu odoberaného z výstupu plus prúdu potrebného na nabíjanie akumulátora, dochádza k znižovaniu výstupného napätia, tzv. limitácii. Akumulátor sa začne správať ako zdroj prúdu a celkový možný odber prúdu je daný súčtom max. výstupného prúdu zdroja plus prúdu z akumulátora, ktorý je obmedzený len hodnotou poistky. Pokiaľ nedôjde k prerušeniu poistky z dôvodu enormného preťaženia, tento stav je časovo obmedzený len kapacitou akumulátora. Vybíjaním akumulátora klesá jeho výstupné napätie a pri hodnotách viď v predchádzajúcom texte dôjde k jeho odpojeniu. K opätovnému pripojeniu akumulátora do obvodu dôjde až pri poklese záťaže na takú úroveň, ktorá dovolí výstupnému napätiu nárast na min. 12 V pri 13,8 V zdroji a 24 V pri 27,6 V zdroji.
— V prípade akumulátorovej verzie zdroja sa pri nepripojenom akumulátore, prípadne pripojenom opačne, rozsvieti pri zapnutí zdroja červená LED. Akumulátor je možné zapojiť aj pri zapnutom zdroji, jeho výmena je však počas prevádzky riskantná, pretože pri odpojení akumulátora nedôjde k odpojeniu prepojenia medzi AKU a výstupnými svorkami a zapojenie opačnou polaritou by malo za následok krátkodobé vysoké hodnoty prúdov vedúce k poškodeniu zdroja, prípadne i napájaného zariadenia.
Nastavenie prúdu do akumulátora — Funkcia slúži na nastavenie maximálneho prúdu pri nabíjaní akumulátora (obvod však neobmedzuje prúd, ktorý je schopný dodať akumulátor do záťaže) v piatich hodnotách zasunutím prepojky na danú pozíciu, t.j. pri 13V8 - 1A, 2A, 3A, 4A a 4,5A resp. 0,5A, 1A, 1,5A, 2A, 2,25A pri zdroji 27V6. Posledná hodnota udáva max. prúd pri nezasunutej, prípadne poškodenej, prepojke. Pri nastavovaní hodnoty max. prúdu do akumulátora je vhodné vziať do úvahy údaje o max. nabíjacom prúde akumulátora uvedenom výrobcom a tiež dimenzovanie prúdov v obvode.
Signalizácia činnosti — Galvanicky spojená – na výstupných svorkách je v dobe činnosti zdroja napätie asi 10 V. Záporný pól je spojený so záporným pólom výstupného napätia.
— Galvanicky oddelená – prepínacím kontaktom relé s max. zaťažením 1A/125VAC príp. 1A/24VDC.
Externé vypnutie — Privedením napätia o hodnote 10–15 V na svorky dôjde k vypnutiu zdroja bez nutnosti odpojenia prívodu AC. Vstup je galvanicky oddelený optočlenom o prieraznej pevnosti 5kV.
— Funkcia slúži ako možnosť nasimulovať výpadok sieťového napájania a kontrolu činnosti celej sústavy v tomto režime, včetne napr. zmerania hodnoty napätia na akumulátore. Pokiaľ to umožňuje riadiaca jednotka, sú takéto merania možné robiť aj na diaľku a vo zvolených intervaloch.
Signalizácia prerušenia autopoistky — V prípade prerušenia poistky a zapnutého zdroja sa rozsvieti červená LED.


Zvětšit mapu
Meno a priezvisko:
E-mail *:
Správa *:
Aký je výsledok  - *